Objectius

D’acord amb els estatus creats el 2013, els nostres objectius són:

  • Promoure la participació i col·laboració de les famílies en les activitats de la comunitat escolar i en la gestió del centre.
  •  Fomentar el diàleg dels pares i mares amb els diferents estaments de l’escola per incentivar la formació integral dels nostres fills i filles.
  • Col·laborar en el manteniment i promoció de les activitats escolars i extraescolars per fer més eficaç la tasca de l’escola.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic  laboral de l’entorn.
  • Vehicular les inquietuds i objectius que manifestin les famílies referents al funcionament i millora de l’ensenyament.
  • Promoure activitats de formació i orientació tant des del vessant cultural com de responsabilització en l’educació familiar.
  • Organitzar activitats d’esbarjo i lúdiques per a tota la comunitat escolar.
  • Sol·licitar als organismes públics pertinents la millora de les condicions materials i humanes de l’escola.